tryk her

Vedtægter

For

Feriefonden Fællesklubben på Danfoss

1 – NAVN OG HJEMSTED

 

1.1.                 Fondens navn er Feriefonden Fællesklubben på Danfoss

 

1.2.                 Fondens Hjemsted er Sønderborg Kommune

 

 

2 – FONDENS FORMÅL

 

2.1.                Fondens midler anvendes til ferie-/ og rekreative formål for alle medabejdere under selskabet Danfoss A/S, CVR 20165715, samt dermed beslægtede selskaber i form af                         søsterselskaber, datterselskaber, hvor Danfoss A/S her den majoriserende indflydelsesret, såfremt aftale om overførelse af uhævede feriepenge, med disse selskaber                               måtte blive indgået med Feriefonden Fællesklubben på Danfoss.

 

2.2.                Såfremt udleje til medarbejderne ikke er mulig, kan bestyrelsen beslutte at udleje sine feriefaciliteter til medarbejdere, der ved fratrædelse fra den virksomhed, som                                    nævnt i stk. 1, forlader arbejdsmarkedet af alders- eller helbredsmæssige årsager.

 

3 – FONDENS BESTYRELSE

 

3.1.                Bestyrelsen for fonden består af 7 medlemmer. Valg af bestyrelse skal ske hvert andet år i maj måned. Genvalg kan ske.

 

3.2.                Fondens formand er den til enhver tid valgte fællestillidsrepræsentant, der ligeledes er formand for Fællesklubben Nordborg på Danfoss A/S.

 

3.3.                Fondens kasserer vælges af bestyrelsen, blandt tillidsrepræsentanterne i selskaberne som nævnt i vedtægterne § 2.1.

 

3.4.                De øvrige 5 bestyrelsesmedlemmer vælges som følger:

 

                      3 vælges blandt tillidsrepræsentanterne Fællesklubben i Nordborg

                      1 vælges blandt tillidsrepræsentanterne i Klub 2000

                      1 vælges blandt tillidsrepræsentanterne i Fællesklubben Danfoss Gråsten.

 

3.5.                Bestyrelsens medlemmer skal være myndige og må ikke være under værgemål efter værgemålslovens § 5 eller under samværgemål efter værgemålslovens § 7.

 

3.6.                Ansatte i virksomhedens personaleafdeling og ansatte, som repræsenterer ledelsen, kan ikke udgøre et flertal i bestyrelsen.

 

3.7.                Bestyrelsen konstituerer sig med næstformand. Næstformand samt kasserer kan ikke vælges blandt de ansatte i virksomhedens personaleafdeling eller blandt ansatte,                              som repræsenterer ledelsen.

 

3.8.                Fondens bestyrelse træffer afgørelse ved stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed har formanden eller i dennes fravær næstformanden den afgørende stemme.

 

3.9.                Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 4 medlemmer er tilstede, heraf enten formanden eller næstformanden.

 

3.10.              Hvervet som bestyrelsesmedlem er ulønnet.

 

 

4 – FONDENS LEDELSE

 

4.1.                Bestyrelsen har den overordnede ledelse af fonden og træffer bestemmelse om anvendelse og administration af fondens midler i overensstemmelse med fondens formål                        og reglerne i bekendtgørelse om feriefonde mv. med tilhørende bilag.

 

4.2.                Bestyrelsen udarbejder retningslinjer for udleje af fondens feriefaciliteter til medarbejderne i takt med, at feriefaciliteterne bliver etableret, samt for tildeling af tilskud til                              leje, rejser og rejseudgifter.

 

4.3.                Bestyrelsen drager omsorg for tilsyn og vedligeholdelse af fondens feriefaciliteter. Administrationen vedrørende den daglige udleje varetages efter aftale med bestyrelsen.

 

4.4.                Fondens bestyrelse må kun med Arbejdsmarkedets Feriefond samtykke foretage eller medvirke til dispositioner, som kan medføre risiko for, at vedtægten ikke kan                                      overholdes.

 

4.5                 Bestyrelsen fører en forhandlingsprotokol, som alle tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer skal underskrive.

 

 

5 – BESTYRELSENS MEDLEMMER

 

5.1.                Et bestyrelsesmedlem kan til enhver tid udtræde af bestyrelsen og skal udtræde, hvis pågældende er under konkurs.

 

5.2.                Et bestyrelsesmedlem, der gør sig skyldig i en handling, som gør den pågældende uværdig til fortsat at være medlem af bestyrelsen, skal udtræde af bestyrelsen.

 

5.3.                Et bestyrelsesmedlem, der på grund af længerevarende sygdom eller anden svækkelse har vist sig ude af stand til at beklæde hvervet som medlem af bestyrelsen, skal                            udtræde af bestyrelsen.

 

 

6 – FONDENS KAPITAL

 

6.1.                Fondens egenkapital ved stiftelsen udgjorde ved stiftelsen kr. 13.062.603,00. Aktiverne udgør pr.01.01.2018 kr 9.481.699,00. Første overførsel af uhævede feriepenge skete                          pr. november 2009.

 

6.2.                Fondens midler tilvejebringes ved, at uhævede feriepenge fra koncernen Danfoss A/S overføres til fonden, der herefter indbetaler statens andel, jf.                                                                  Beskæftigelsesministeriets bekendtgørelse om forældede og uhævede feriepenge.

 

6.3.                Bestyrelsen skal påse, at der til enhver tid hensættes et passende beløb til evt. udbetalinger til lønmodtagere i medfør af ferielovens § 44, stk. 5.

 

 

 

7 – ÅRSRAPPORT

 

7.1.                Fondens regnskabsår er fra den 1. januar til den 31. december.

 

7.2.                Bestyrelsen skal udarbejde en årsrapport med driftsbudget, der skal opfylde de regler, der fremgår af bekendtgørelse om feriefonde mv. med tilhørende bilag.

 

 

8– REVISION

 

8.1.                Bestyrelsen skal sørge for, at fondens årsrapport revideres af en statsautoriseret revisor, af en registreret revisor, af Kommunernes Revision eller af Revisionsdirektoratet for                        Københavns Kommune. Bestyrelsen skal senest 4 uger efter udpegelsen af revisor meddele Arbejdsmarkedets Feriefond, hvem der er udpeget, jf. blanket D. Det gælder                          også ved skift af revisor.

 

 

9 – REVISORS ARBEJDE

 

9.1.                Revisor skal revidere årsrapporten i overensstemmelse med de regler, der fremgår af bekendtgørelse om feriefonde mv. med tilhørende bilag.

 

9.2.                Bestyrelsen skal give revisor adgang til at foretage de undersøgelser, som denne finder nødvendige, og skal give revisor de oplysninger og den bistand, som revisor anser                        for nødvendige for udførelsen af sit hverv.

 

10 – ÅRSRAPPORTEN  TIL TILSYNET

 

10.1.              Senest den 30. juni efter regnskabsårets udløb skal bestyrelsen sende den underskrevne og reviderede årsrapport til Arbejdsdirektoratet.

 

10.2.              Bestyrelsen skal vedlægge en underskrevet revisionsprotokol.

 

 

11 – TEGNINGSREGLER

 

11.1.              Fonden tegnes af formanden, eller i dennes fravær af næstformanden, i forening med kasseren samt 1 bestyrelsesmedlem

 

11.2.              Ved køb, salg eller pantsætning af feriefaciliteter tegnes fonden af den samlede bestyrelse.

 

 

12 – ÆNDRING AF VEDTÆGTERNE

 

12.1.               Ændring af vedtægterne kan ske efter forudgående godkendelse af Arbejdsmarkedets Feriefond.

 

 

 

13 – FONDENS OPLØSNING

 

13.1.              Fonden kan opløses, hvis bestyrelsen beslutter det, og opløsningen godkendes af Civilstyrelsen efter indstilling fra Arbejdsmarkedets Feriefond.

 

13.2.              Ved opløsning af fonden skal feriefaciliteterne sælges, og den del af salgsprovenuet, der må antages at stamme fra uhævede feriepenge, indbetales sammen med de                               uhævede feriepenge, der endnu ikke er anvendt, til Arbejdsmarkedets Feriefond. Den resterende del af salgsprovenuet og øvrige midler, tilfalder Medarbejderfonden på                           Danfoss i overensstemmelse med bestyrelsens beslutning. Der kan aldrig tilbageføres midler til fondens stifter.Udskriv vedtægterne her