tryk her


Vedtægt for Feriefonden Fællesklubben på Danfoss


Fondens navn og hjemsted

§1

Fondens navn er: Feriefonden Fællesklubben på Danfoss.

Stk. 2

Dens hjemsted er Sønderborg Kommune.


Fondens formål

§2

Fondens midler anvendes til ferieformål for medarbejdere i Danfoss A/S,

Danfoss Drives A/S, Danfoss Distribution Services A/S, Sauer Danfoss.

Stk. 2

Såfremt udleje til medarbejderne ikke er mulig, kan bestyrelsen beslutte

at udleje sine feriefaciliteter til medarbejdere, der ved fratræden fra de

virksomheder, som er nævnt i stk. 1, forlader arbejdsmarkedet af alders-

eller helbredsmæssige årsager.


Fondens bestyrelse

§3

Bestyrelsen for fonden består af 5 medlemmer. Valg til bestyrelse skal

ske hvert år i marts/april måned. Genvalg kan finde sted.

Stk. 2

Bestyrelsens medlemmer vælges blandt Fællesklubben på Danfoss’ tillidsrepræsentanter.

Fondens formand / kasserer er den til enhver tids

valgte Fællestillidsrepræsentant / Kasserer i Danfoss A/S. De 3 øvrige

bestyrelsesmedlemmer vælges som følgende: i ulige år vælges 2 bestyrelsesmedlemmer og i lige år 1 bestyrelsesmedlem.

Der vælges 1 suppleant. Suppleanten er på valg hvert år.

Ansatte i virksomhedens personaleafdeling og ansatte, som repræsenterer ledelsen, kan ikke udgøre et flertal i bestyrelsen.


Stk. 3

Bestyrelsens medlemmer skal være myndige og må ikke være under

værgemål efter værgemålslovens § 5 eller under samværgemål efter

værgemålslovens § 7.


Stk. 4

Bestyrelsen konstituerer sig m.ht. næstformand.

Stk.5

Fondens bestyrelse træffer afgørelse ved stemmeflerhed. I tilfælde af

stemmelighed har formanden eller i dennes fravær næstformanden den

afgørende stemme.

Stk. 6

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 medlemmer er til stede,

heraf enten formanden eller næstformanden.

Stk. 7

Hvervet som bestyrelsesmedlem er ulønnet.

§4

Bestyrelsen har den overordnede ledelse af fonden, og træffer bestemmelse

om anvendelse og administration af fondens midler i overensstemmelse

med fondens formål og reglerne i bekendtgørelse om feriefonde

mv. med tilhørende bilag.

Stk. 2

Bestyrelsen udarbejder retningslinjer for udleje af fondens feriefaciliteter

til medarbejderne i takt med, at feriefaciliteterne bliver etableret, samt

for tildeling af tilskud til leje, rejser og rejseudgifter.

Stk. 3

Bestyrelsen drager omsorg for tilsyn og vedligeholdelse af fondens

feriefaciliteter. Administrationen vedrørende den daglige udleje varetages

efter aftale med bestyrelsen.

Stk.4

Fondens bestyrelse må kun med Pensionsstyrelsens samtykke foretage

eller medvirke til dispositioner, som kan medføre risiko for, at vedtægten

ikke kan overholdes.

Stk. 5

Bestyrelsen fører en forhandlingsprotokol, som alle tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer

skal underskrive.

§5

Et bestyrelsesmedlem kan til enhver tid udtræde af bestyrelsen og skal

udtræde, hvis pågældende er under konkurs.

Stk. 2

Et bestyrelsesmedlem, der gør sig skyldig i en handling, som gør den

pågældende uværdig til fortsat at være medlem af bestyrelsen, skal udtræde

af bestyrelsen.

Stk. 3

Et bestyrelsesmedlem, der på grund af længerevarende sygdom eller

anden svækkelse har vist sig ude af stand til at beklæde hvervet som

medlem af bestyrelsen, skal udtræde af bestyrelsen.


Fondens kapital

§6

Fondens egenkapital ved stiftelsen udgør 13.062.603 kr.

Aktiverne udgør 13.062.603 kr. Første overførsel af uhævede feriepenge

sker november 2009.

Stk. 2

Fondens midler tilvejebringes ved, at uhævede feriepenge fra Danfoss

A/S, Danfoss Drives A/S, Danfoss Distribution Services A/S, Sauer Danfoss

overføres til fonden, der herefter indbetaler statens andel, jf. Beskæftigelsesministeriets

bekendtgørelse om forældede og uhævede feriepenge.

Stk. 3

Bestyrelsen skal påse, at der til enhver tid hensættes et passende

beløb til evt. udbetalinger til lønmodtagere i medfør af ferielovens § 44,

stk. 5.


Årsrapport og revision

§7

Fondens regnskabsår er fra den 1. januar til den 31. december.

Stk. 2

Bestyrelsen skal udarbejde en årsrapport med driftsbudget, der skal opfylde

de regler, der fremgår af bekendtgørelse om feriefonde mv. med

tilhørende bilag.

§8

Bestyrelsen skal sørge for, at fondens årsrapport revideres af en statsautoriseret

revisor. Bestyrelsen skal senest 4 uger efter udpegelsen af

revisor meddele Pensionsstyrelsen, hvem der er udpeget, jf. blanket D.

Det gælder også ved skift af revisor.

§9

Revisor skal revidere årsrapporten i overensstemmelse med de regler,

der fremgår af bekendtgørelse om feriefonde mv. med tilhørende bilag.

Stk.2

Bestyrelsen skal give revisor adgang til at foretage de undersøgelser,

som denne finder nødvendige, og skal give revisor de oplysninger og

den bistand, som revisor anser for nødvendige for udførelsen af sit

hverv.

§10

Senest den 30. juni efter regnskabsårets udløb skal bestyrelsen sende

den underskrevne og reviderede årsrapport til Pensionsstyrelsen. Bestyrelsen

skal vedlægge en underskrevet revisionsprotokol.


Tegningsregler

§11

Fonden tegnes af formanden, eller i dennes fravær af næstformanden,

i forening med kassereren. Ved køb, salg eller pantsætning af feriefaciliteter

tegnes fonden af den samlede bestyrelse.


Ændring af vedtægten

§12

Ændring af vedtægten kan ske efter forudgående godkendelse af Arbejdsdirektoratet.


Fondens opløsning

§13

Fonden kan opløses, hvis bestyrelsen beslutter det, og opløsningen godkendes

af Civilstyrelsen efter indstilling fra Pensionsstyrelsen.

Stk. 2

Ved opløsning af fonden skal feriefaciliteterne sælges, og den del af

salgsprovenuet, der må antages at stamme fra uhævede feriepenge,

indbetales sammen med de uhævede feriepenge, der endnu ikke er anvendt,

til Arbejdsmarkedets Feriefond. Den resterende del af salgsprovenuet

og øvrige midler tilfalder Medarbejderfonden på Danfoss, i overensstemmelse

med bestyrelsens beslutning. Der kan aldrig tilbageføres

midler til fondens stifter.


Stiftende generalforsamling 26.11.2009 4


Udskriv vedtægterne her